Înscriere

Înscrierile la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se fac la sala 0024, conform graficului stabilit de directorul fiecărui program de studii. În vederea constituirii grupului minim de cursanți necesar derulării programelor, procesul de înscriere se poate extinde pe tot parcursul anului universitar. 

În prealabil înscrierii la programele postuniversitare, candidații sunt rugați să se preînscrie telefonic sau prin e-mail la coordonatele din rubrica "Contact" a prezentului site. Preînscrierea electronică devine validă în urma confirmării primirii mesajului trimis de dumneavoastră.

Înscrierea la un program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă se face cu respectarea următoarelor condiţii::

Solicitantul va prezenta un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon, cu următoarele acte:

a) fişa tip de înscriere, disponibilă la secretariatul Biroului programe de studii (sala 0024 ) sau în format electronic pe site-ul www.postuniversitare.ase.ro; 

b) copia diplomei de licenţă sau a documentului echivalent acesteia şi copia foii matricole (suplimentului la diplomă) sau a documentului echivalent acesteia; 

c) copia certificatului de naştere; 

d) copia buletinului/cărţii de identitate; 

e) chitanţa care atestă plata taxei de înscriere. 

Copiile actelor de studii, ale anexelor acestora şi a certificatului de naştere vor fi certificate „Conform cu originalul” de titular şi de persoanele responsabile din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Candidaţii au obligaţia să prezinte documentele anterior menţionate, în original, la înscriere. 

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Dosarul de înscriere poate fi trimis şi prin poştă, cu respectarea calendarului înscrierii (se va lua în calcul data de expediere). În această situaţie, copiile actelor de studii, ale anexelor acestora şi a certificatului de naştere, trebuie autentificate la notariat. În cazul în care dosarul primit la Biroul programe de studii nu este complet, se va coresponda cu expeditorul pentru completarea dosarului, prin adresa de email completată în fişa de înscriere. 

La înscriere, solicitantul poate depune opţiuni pentru mai multe programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă din oferta Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Taxa de înscriere este de 100 de lei indiferent de numărul de programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă la care se solicită înscrierea, aceasta nefiind returnabilă.

Dosarul cu actele depuse rămâne, pe toată perioada înscrierii, la secretariatul Biroului de programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă.

După finalizarea înscrierilor, dosarele candidaţilor declarați admiși vor fi predate secretariatelor facultăţilor care gestionează programul de studiu respectiv.

În cazul solicitanţilor cetăţeni străini, din statele care nu aparţin UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană, dosarul de înscriere va fi avizat, în prealabil, de Direcția Relaţii Internaţionale.

Înscrierea candidaţilor se face pe baza datelor din certificatul de naştere, respectiv, numele, iniţiala/iniţialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) şi prenumele candidatului.

În condiţiile îndeplinirii acestor formalităţi, candidatul rămâne în aşteptare până la întrunirea numărului minim de cursanţi, urmând ca Biroul de programe postuniversitre  de formare şi dezvoltare profesională continuă să-i comunice data începerii cursurilor.

Candidaţii admişi vor încheia cu Academia de Studii Economice, la începutul programelor,  un contract de studii pentru perioada de şcolarizare, care va sta la baza întocmirii deciziei de înmatriculare. După inscriere, pe baza deciziei rectorului ASE, cursanţii sunt înmatriculaţi de secretariatele facultății care gestionează programul în Registrul matricol, sub număr matricol unic, valabil pentru toată perioada de şcolarizare.