Înscriere

Înscrierile la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă se fac la secretariatul Școlii postuniversitare, sala 0008, pe tot parcursul anului universitar, până la formarea grupelor necesare derulării acestora. 

Înscrierea la un program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă se face cu respectarea următoarelor condiții:

(1) Solicitantul va prezenta un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de email și numărul de telefon, cu următoarele acte:

a) fișa tip de înscriere, disponibilă la secretariatul Școlii postuniversitare sau în format electronic pe site-ul www.postuniversitare.ase.ro;

b) diploma de licență ori documentul echivalent acesteia și foaia matricolă (suplimentul la diplomă) sau documentul echivalent acesteia în original sau copie legalizată;

c) copia certificatului de naștere legalizată sau certificată conform cu originalul;

d) copia buletinului/cărții de identitate;

e) adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau o altă unitate autorizată, care să ateste că este apt pentru a urma programul la care solicită înscrierea;

f) chitanța care atestă plata taxei de înscriere.

(2) În cazul în care programul de studii postuniversitare și de formare profesională continuă se desfășoară într-o limbă străină, pot fi admiși numai candidații care îndeplinesc standardele de competență lingvistică. Un candidat îndeplinește standardele de competență lingvistică dacă satisface una din următoarele condiții:

- deține certificat valabil de competență lingvistică,  recunoscut internațional, de nivel de referință lingvistică minim B2;

- deține orice alt certificat de competență lingvistică, echivalat de Consiliul Departamentului de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri din cadrul Facultății de Relații Economcie Internaționale - A.S.E.;

- a urmat un program de licență sau de masterat studiat intergal în limba străină de desfășurare a programului de studii postuniversitare;

Pentru programele organizate într-o limbă străină, candidații care nu îndeplinesc nici una dintre condițiile de mai sus, vor depune un eseu motivațional, redactat în limba de predare a programului respectiv, datat și semnat, privind alegerea programului, care va fi evaluat prin calificativul admis/respins  sau vor susține, în funcție de cerințele programului, un interviu de competență lingvistică, eliminatoriu, notat, de asemenea, cu admis/respins. 

În cazul în care nu se prezintă copii legalizate, copiile simple ale actelor de studii, ale anexelor acestora și a certificatului de naștere vor fi certificate „Conform cu originalul” de un membru al Comisiei de admitere, din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Candidații au obligația să prezinte documentele anterior menționate, în original, la înscriere.

(3) Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

(4) Dosarul de înscriere poate fi trimis și prin poștă, cu respectarea calendarului înscrierii (se va lua în calcul data de expediere). În această situație, copiile actelor de studii, ale anexelor acestora și a certificatului de naștere, trebuie legalizate la notariat. În cazul în care dosarul primit la secretariatul facultății care gestionează programul nu este complet, se va coresponda cu expeditorul pentru completarea dosarului, prin adresa de e-mail înscrisă pe dosar.

(5)La înscriere, solicitantul poate depune opțiuni pentru mai multe programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă din oferta Academiei de Studii Economice din București.

(6) Taxa de înscriere în cuantum de 125 lei nu este returnabilă, excepție face situația în care nu se organizează programul sau programele pentru care a optat solicitantul.

Mai multe informații se regăsesc aici.