Legislație națională

Legea educației naționale

Ordinul Nr. 3163 din 01.02.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continua. Act emis de: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului și publicat în Monitorul Oficial nr. 109 din 10 februarie 2012

Hotărârea Nr.707 din 18.07.2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013. act emis de: guvernul Romaniei și publicat în Monitorul Oficial nr. 525 din 30 iulie 2012